Transitiecoalitie Voedsel nu ook online!

Met gepaste trots geven we onze leden graag de primeur van onze website. De afgelopen weken heeft het communicatie-powerteam, Natascha Verdurmen (TcV) en Natascha Kooiman (TcV) i.s.m. Valentine Kreykamp (van creatief bureau Sister), gezorgd dat iedereen vanaf nu de Transitiecoalitie Voedsel ook online kan vinden via www.transitiecoalitievoedsel.nl

Bouw jij mee aan de bekendheid en kracht van de TcV? Deel relevante bijeenkomsten, eigen artikelen en andere suggesties, zodat wij dat online kunnen plaatsen, via info@transitiecoalitievoedsel.nl

Gezocht: ondersteuning van het kwartiermakersteam EN stagiaires!

In de korte tijd dat de Transitiecoalitie Voedsel bestaat is de belangstelling voor onze activiteiten sterk gegroeid. Er zijn diverse themagroepen en projecten opgestart, het aantal leden groeit flink en we worden vanuit politiek, overheid en bedrijfsleven veel gevraagd om mee te denken. Door de groeiende werkzaamheden zoeken we op korte termijn versterking van ons team. We hebben momenteel drie openstaande vacatures: een Medewerker Communicatie, een Kwartiermaker Organisatie en Financiën en een Fondsenwerver. Lees hier de vacatures

Strategisch nieuws

Voor 2018/2019 hebben we met de strategiegroep de focus, prioriteiten en positionering van de Transitiecoalitie bepaald. Lees hier meer over de strategische partners, prioritaire thema’s en waar we zoal zijn aangeschoven in de afgelopen maanden.

Lobby & beïnvloeding

Onze coalitie heeft in korte tijd veel erkenning gekregen; we praten voluit mee aan diverse invloedrijke tafels. Een indruk:

In april namen we deel aan een hoorzitting van de Tweede Kamer over het nieuwe voedselbeleid van het kabinet. In diezelfde maand leverden we input aan minister Schouten van LNV. We kregen o.a. toezeggingen dat het onderwerp true cost accounting in de komende tijd veel aandacht gaat krijgen. Ook zijn we actief in gesprek met het ministerie van VWS en LNV over een benchmark voor supermarkten op de terreinen gezondheid en duurzaamheid. Deze suggestie wordt inmiddels door het kabinet positief ontvangen. Voorts zijn we uitgenodigd om deel te nemen aan het zgn SKIP team Voedsel van het minister van LNV.

SKIP staat voor strategische Kennis en Innovatieprogrammering. Het gaat hier om de rol en de middelen van de overheid op het gebied van onderzoek en innovatie. Mede door onze inbreng komt hier nu meer aandacht voor systeeminnovatie en transitievraagstukken. Daarnaast werken we hard aan een meerjarig programma voor een gezonde en duurzame bodem waarvoor minister Schouten inmiddels extra middelen heeft uitgetrokken. En op de terreinen eiwittransitie, voedselomgeving en korte ketens hebben we bij diverse politieke partijen suggesties gedaan voor moties in de Tweede Kamer.

Strategische prioriteiten

Als prioriteiten is voor de periode 2018/2019 gekozen voor de volgende onderwerpen als speerpuntthema’s: truecost/true price, gezonde voeding en voedselomgeving, bodem en korte ketens. Op deze thema’s willen we 3-5 projecten met concrete resultaten realiseren. Daarnaast wil de Transitiecoalitie Voedsel in 2018/2019:

 • Koplopers ondersteunen/versterken
 • Gesprek aangaan met systeemspelers
 • Lobby i.s.m. o.a. MVO Nederland en de Groene Zaak
 • Financiering en organisatie van de TcV toekomstbestendig maken
 • monitor Voedseltransitie, olv Frederike Praasterink, die als basis gaat dienen voor onze activiteiten en waarmee we het publieke debat zullen opzoeken.

Strategische partners

Onze coalitie heeft als uitgangspunt dat we krachtenbundeling essentieel vinden om de voedseltransitie ook daadwerkelijk te versnellen. Daarom zoeken wij altijd naar samenwerking. Inmiddels werken we strategisch samen met o.a. de volgende organisaties:

 • MVO Nederland/De Groene Zaak
 • Diagnose Voeding en Gezondheid
 • Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
 • Green Protein Alliance
 • Smart Food Alliance
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • City Deal Voedsel
 • Gemeente Ede

1e resultaten themagroepen

Er is in onze coalitie veel animo om met elkaar aan concrete projecten en thema’s te werken. Op verschillende thema’s worden continu vorderingen gemaakt. De laatste resultaten op dit gebied:

 • Korte ketens

De voorbereiding van de korte ketencoalitie vordert gestaag. 11 juli worden de plannen gepresenteerd en kunnen partijen zich gaan aansluiten. Meer informatie bij Bart Kraaijvanger: bart.kraaijvanger@zlto.nl

 • Supermarktbenchmark

De benchmark waarmee supermarkten beoordeeld en gestimuleerd kunnen worden mbt een gezond en duurzaam productaanbod wordt inmiddels gebouwd. Questionmark verzorgt het projectmanagement. RVO heeft een startbijdrage toegezegd. In september wordt hierover met de supermarkten gesproken. De benchmark wordt in Q1 van 2019 gelanceerd. Meer informatie bij Emma Coles: emmaschukkencoles@gmail.com

 • Bodem

Een team olv Louis Bolk directeur Jan Willem Erisman werkt met LNV aan een meerjarenprogramma waarmee alle landbouwgrond duurzaam beheerd kan gaan worden. De contouren staan op papier. Meer informatie bij Jan Willem: J.Erisman@Louisbolk.nl

 • Eigentijds grondbezit

Grond is voor veel boeren te duur en verdwijnt in hoog tempo uit de agrarische sector. Damaris Matthijssen en Jos Verheul begeleiden een twintigtal personen die hiervoor oplossingen bedenken. Meer informatie bij: Damaris@economytransformers.nl

 • Boerenwijsheid

Onder begeleiding van Patrick Kaashoek en Gerdien Kleijer werkt een eerste groep van ca 15 boeren aan een eigen visie op de toekomst van hun bedrijf en sector. Op 24 mei kwam men voor het eerst bij elkaar. Vanuit deze visie wil men toekomstbestendige keuzes maken en de dialoog aangaan met stakeholders die van invloed zijn op hun toekomst. Meer informatie bij: patrick@patrickkaashoek.nl

En ook rond de thema’s Eiwittransitie, Voedselomgeving, Gezonde voeding en Matchmaking vraag en aanbod kapitaal zijn er vorderingen

 • Voedselomgeving

Een duurzame voedselomgeving met als eerste stap duurzamere en gezondere catering. ProVeg en Smaackmakers hebben samen een voorstel uitgewerkt dat zich in de eerste plaatst focust op de catering binnen een bepaalde gemeente verduurzamen met als uitbreiding ook horeca, openbare gelegenheden, marketing en straatbeeld, verbinding tussen arts en voeding stimulansen te laten zijn voor gezond en duurzaam gedrag. Meer informatie bij natascha@transitiecoalitievoedsel.nl.

 • Matchmaking vraag en aanbod kapitaal

Voor innovatieve verdienmodellen is durfkapitaal en vaak specifieke kennis nodig. Mirjam Bus en Sandra van Kampen organiseerden op 28 mei een eerste ontmoeting tussen vragers en aanbieders van durfgeld. Meer informatie bij Mirjam: mbusgeerlofs@gmail.com

 • Eiwittransitie

Twee bijeenkomsten met de kerngroepleden o.l.v. Natascha Kooiman hebben geleid tot een helder overzicht van wat er op dit moment gebeurt rond eiwittransitie en waar de gaten vallen die vanuit de Transitiecoalitie Voedsel opgepakt zouden kunnen worden. De cateringsector en lobby komen hier uit als eerste focuspunten. Meer informatie bij natascha@smaackmakers.nl

 • Gezonde Voeding & Leefstijl
Deze themagroep kwam in de huidige samenstelling voor het eerst bijeen op 26 april 2018. We maken ons hard voor de promotie van groente en fruit en een verbod op reclame voor ongezonde producten. Op dit moment loopt er bovendien een financieringsaanvraag om in een bepaalde wijk in Nederland te zorgen dat voor laagopgeleiden de keuze voor gezond gedrag aantrekkelijker wordt. In dezelfde wijken wordt tegelijkertijd gestart met interventies voor een gezondere leefstijl waarbij boeren, bewoners, artsen, supermarkt, leefstijlcoaches en zorgverzekeraar samen optrekken. Doel is dit soort initiatieven uiteindelijk te vermenigvuldigen. Denk je bij te kunnen dragen, ken je mensen of initiatieven die bij willen dragen of wil je meer weten? Neem contact op met gezondevoeding@transitiecoalitievoedsel.nl

De themagroepen Gezonde voeding, Internationaal, Onderwijs, Consument zijn in ontwikkeling. Meer weten of meedenken? natascha@transitiecoalitievoedsel.nl

Plenaire bijeenkomst

Na de vorige succesvolle bijeenkomst bij Het Zilveren Kruis in Leiden, zijn we druk bezig met het organiseren van de najaarsbijeenkomst. Én natuurlijk laten we de Dutch Agri Food Week rond wereldvoedseldag en de Dag van de Duurzaamheid niet stilletjes aan ons voorbij gaan. Meer informatie over bijeenkomsten volgt binnenkort.

Oproep! Van Slack naar LinkedIn

Omdat er zoveel meer te delen is dan we op de website kunnen zetten én omdat we graag het gesprek en discussie stimuleren, gaan we over van Slack naar LinkedIn. We hebben ook een besloten groep voor de TcV leden. Meld je aan en deel en discussieer mee en help zo om de dransitie naar duurzamer en gezonder nog meer kracht te geven!

Laat een bericht achter

X