Geen categorie

Transitiecoalitie in beeld

By 17 december 2019 december 18th, 2019 No Comments

Tijdens de plenaire bijeenkomst van 2 december werden we aan de hand van een nieuwe Transitiecoalitie Voedsel visual door de vorderingen van de coalitie geleid.

Het woord was eerst aan Willem Lageweg, vertegenwoordiger van de themagroepen ketenopwaarts. Want aan de boerenkant gebeurt veel. Zo wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een sterkere boer-burgerverbinding/gemeenschappelijke krachtige boerenstem verbinding met de boer, o.a. door krachtenbundeling van leden binnen de boerenwijsheid groep samen met andere welwillenden om het geluid van vernieuwende duurzame boeren naar buiten te krijgen. Waarvan een eerste uiting afgelopen week in pakhuis de Zwijger rondom het thema: Boeren, Burgers en Biodiversiteit: de weg vooruit. Hier kwamen deze agrarische voorlopers al vorens en tijdens het debat samen om een fris geluid te laten horen. Volgens Geert van der Veer van Herenboeren is er een “yes we can” beweging nodig die zegt: “er moet wat, we willen ook wat en we kunnen ook wat.”

 

 

Wat is boerenwijsheid? De boer en de stikstofcrisis
Het voorgaande zien we ook terug in de lobby-activiteiten vanuit het kernteam/de harde kern van de organisatie. De TcV zit in een kring van 10 personen die vanuit een vooruitstrevend natuur- en milieu- en landbouw oogpunt kijkt naar beleidsinvloeders en beleidmakers. Tot nu/noch toe is de groep nog niet dermate geformaliseerd om openlijk in de media te kunnen treden. Daarom voert Jan Willem Erisman vooralsnog het woord vanuit zijn positie als directeur van het Louis Bolk instituut.

De boer en het kennis & innovatie beleid
Ook op het gebied van kennis en innovatie krijgen boeren/het thema kennis en innovatie krijgt ruimschoots aandacht binnen de TcV, met name richting beleidssturing/beïnvloeding volgens Willem. “We zijn serieus in gesprek met het ministerie van LNV en binnenkort EZ over het abstracte en ingewikkelde kennis en innovatie systeem met daarbovenop het omstreden topsectorenbeleid. Ons beeld is dat dit veel te veel volume en technologie gestuurd is door spelers die datzelfde systeem co-financiëren en –faciliteren. “Hoewel dit heikele onderwerpen/ hele taaie onderwerpen en gesprekken/ hele taaie gesprekken zijn, die waarschijnlijk niet voor de volgende ambtstermijn hun vruchten afwerpen, moeten we deze niet uit de weg gaan,” aldus Willem. “Als er veel publiek geld gaat naar technologie en schaalvergroting in plaats van naar bijvoorbeeld boeren (kortom, geld stroomt naar waar het geld al is) dan hebben we daar toch iets aan te doen.” /dan hebben we daar toch iets aan deze agenda te doen.”

De consument en hun voedselomgeving
Natascha vertelt over de vorderingen aan de consumenten kant van het spectrum, gekopt voedselomgeving. Ook deze kant staat in het teken van krachtenbundeling van progressieve spelers om te worstelen met de vraag: “Hoe kunnen we ook minder progressieve spelers aan de gang krijgen?”

Een effectieve tool blijkt de supermarktbenchmark aldus Natascha. Supermarkten kwamen nog net niet met hun foldertje aan om te vragen: “Hoe kunnen wij hoog uitkomen op deze benchmark?” Deze benchmark bleek zelfs zo effectief dat we overwegen om ook een werkgeversbenchmark in het leven te roepen. Op deze manier kunnen deze, naast zaken als zitpositie en ventilatie, ook voedsel mee te nemen binnen werknemers vitaliteit.

De overheid en hun voedselvisie
Naast werkgevers missen ook vaak gemeentes of provincies gezonde en verantwoorde voeding in hun beleidsvoering. De TcV pleit er daarom voor om een voedselvisie binnen hun omgevingsvisie op te nemen en zet hier, om te beginnen gedurende de oploopfase, actief op in.

“Ook hierin zien we koplopers en achterblijvers”, aldus Natascha. “Zo zijn Den Bosch, … goed op weg… Maar zijn er dat veel meer nog niet. Daarom gaan we in samenwerking met Irene Mommers van Be Bright onderzoek doen naar die koplopers: Zetten deze actief in op voedsel binnen hun omgevingsvisie, en zo ja, is hier een blauwdruk uit te extraheren ter inspiratie voor anderen?

Krachtenbundeling op preventieakkoord
Ook het preventieakkoord staat nog altijd hoog op de politieke agenda van de TcV. “We zijn hiervoor met Gezondheidsfondsen in gesprek om ook hier te werken aan een bundeling van krachten. Kunnen wij een vuist vormen naar de overheid en het bedrijfsleven, dat nu nog grotendeels de dans ontspringt?   

Krachtenbundeling op nationaal politiek niveau
Naast lobby, naming en shaming staan ook inhoudelijke gesprekken op de lobby-agenda. Zo streeft de TcV om het ministerie van VWS dichter bij het LNV te brengen/ bijvoorbeeld door beleidagenda’s van het ministerie van VWS en LNV/de ministeries met elkaar te koppelen op belangrijke thema’s: Bijvoorbeeld preventie en eiwittransitie.

Heel concreet, schetst Natascha: “we gaan met Carola in gesprek om buiten de productie ook de consumptiekant op te nemen in de Nationale eiwitstrategie. We zijn in heel goed gesprek met LNV, maar ook VWS en buitenlandse zaken als voortvloeisel uit meerdere voorgaande projecten en we hopen dat we dit echt volledig samen kunnen doen met LNV in hun werkgroep.”

True pricing en de praktijk
Vorderingen rondom het true pricing thema lopen volgens/onder leiding van kwartiermaker Jan Paul voorspoedig hoewel niet daadwerkelijk door hem gezegd op de plenaire kun je dit mijns inziens wel zeggen: de doelgroep van dit nieuwsbericht zijn afwezigen, die maakt het niet uit dat JP er niet bij was. Hoewel wij een vrij trekkende rol hebben blijft de methodologie een heikel punt/moeilijk hard te maken/taaier dan verwacht. Wel wordt er blijvend progressie geboekt door Wageningen University & Research/de WUR, True Cost True Price en consorten en is de gedachte èn toepassing van true price voor/binnen praktisch ieder thema van de coalitie van belang.

De eiwit transitie en, … wie?!
De TcV ervaart dat op het gebied van de (dierlijke naar plantaardige) eiwittransitie extreem weinig wordt gedaan aan beleidsbeïnvloeding. “Daarom is onze focus hierbinnen volledig hierop gericht.” aldus Natascha. Ook hierbinnen geldt: De TcV is een bundeling van krachten, en deze willen we alleen maar verder verbinden.

“We werken dan ook nauw samen met de Green Protein alliance, die zelfs heeft gevraagd of we hun volledige lobby op ons willen nemen.”

Met dank aan Willem van der Zalm voor het verslag.