We beschrijven onze visie op een duurzaam, gezond en transparant voedselsysteem aan de hand van tien leidende principes. Alle leden onderschrijven deze principes en dragen hier actief aan bij.

DE 10 PRINCIPES ZIJN:

1

Truecost/trueprice: internaliseren van externe kosten en baten in de marktprijs met nieuwe perspectieven voor de boer.

 

2

Een klimaatneutraal en circulair voedselsysteem dat begint bij behoud van de hotspots van biodiversiteit met zo veel mogelijk regeneratief gebruik van ecosystemen, met gesloten kringlopen en gebruikmakend van de best beschikbare technologie.

3

Eiwittransitie: naar een eetpatroon dat vooral leunt op consumptie van plantaardige eiwitten en een landbouwmodel dat hierop aansluit.

4

Korte ketens en herstel van de relaties tussen boer en burger, boer en bodem, boer en natuur, natuur en burger (reconnect).

 

5

Transparantie over alle aspecten en effecten van de voedselproductie en –consumptie in alle schakels van de voedselketen.

 

6

Meervoudige waardecreatie op de elementen Inspiratie, Sociale en Gezondheidswaarde, Ecologische waarde en Financieel rendement (de zgn. 4 returns aanpak).

 

7

Mondiaal en lokaal eerlijke voedselverdeling met genoeg, duurzaam en gezond voedsel voor iedereen, ook voor mensen in minder gunstige omstandigheden.

 

8

Veilige arbeidsomstandigheden en een eerlijke beloning voor boeren en alle andere werkers in de internationale voedselketens.

 

9

Een wereldbeeld waarin samenwerking, integriteit en immateriële waarden (zoals rechtvaardigheid, vrede en de ‘commons’) een belangrijke rol spelen en  van waaruit naar landbouw, voedsel en gezondheid wordt gekeken.

 

10

Een voedselcultuur en voedselomgeving waarin voedsel gewaardeerd wordt en kwaliteit, duurzaamheid, gezondheid, smaak en veel groente en fruit voorop staan. Op weg naar het principe ‘eet jezelf en de wereld gezond’.

 

Deze principes vertalen we naar de praktijk via een strategische aanpak gebaseerd op het systeem- en transitiedenken. Lees meer via Strategie en Aanpak TcV.

Heb je nog vragen?
Neem contact op

Contact