Skip to main content

Duurzame landbouw

DUURZAME LANDBOUW


Urgentie

De landbouw- en voedselketen is enerzijds verantwoordelijk voor een ruim aanbod van gevarieerd en goedkoop voedsel. Anderzijds is ook sprake van grootschalige negatieve externe effecten. Denk aan de uitstoot van broeikasgassen en stikstof, water- en luchtkwaliteit, natuurverlies, dierenwelzijn en de snel groeiende voedsel-gerelateerde gezondheidsklachten. Inmiddels staan zoveel signalen op rood dat ingrijpende acties hoogst noodzakelijk zijn. In het huidige model ligt de macht bij een beperkt aantal partijen. De toeleverende en verwerkende industrie (o.a. veevoer, vlees en zuivel), supermarkten en financiers bepalen in belangrijke mate de regels van het spel. Waar gangbare boeren duidelijk hoorbaar zijn, is het geluid van vernieuwende boeren zwak georganiseerd. Krachtenbundeling in deze groep is van groot belang om het onderling leren en innoveren te bevorderen en daarmee tevens boeren die willen verduurzamen perspectief te bieden. Daarnaast is vanuit de overheid een integrale aanpak nodig met een heldere lange termijn visie op de toekomst van de landbouw en het landelijk gebied.

Wat doet TcV?

Regie op Ruimte

TcV coördineert een brede initiatiefgroep van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven die het kabinet in een manifest zeven aanbevelingen heeft gedaan voor de grote knelpunten op het gebied van natuur, landbouw en economie. De groep draagt oplossingen aan voor urgente vraagstukken als klimaat, stikstof, biodiversiteit en duurzame voedselproductie die voor boeren lonend is. Het manifest en de groep dragen de naam ‘Regie op Ruimte’ omdat al deze vraagstukken in de kern gaan om het toedelen van de schaarse ruimte in ons drukbevolkte land.

Regie op Ruimtewordt gecoördineerd door een werkgroep die bestaat uit Cees Veerman, Frans Keurentjes, Dirk de Lugt, Jan Willem Erisman, Krijn Poppe, Alex Datema en Willem Lageweg. De initiatiefgroep is een initiatief van de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad.  Lees hier meer. 


De Boerenraad

In 2020 heeft TcV boeren geholpen de Boerenraad op te richten.
De Boerenraad brengt gangbare en duurzame boeren samen om met elkaar te werken aan oplossingen voor een toekomstbestendige landbouw. Inmiddels hebben zon 10 boerenorganisaties zich aangesloten en is er een kernteam dat leiding geeft aan de activiteiten. De Boerenraad richt zich op vijf grote knelpunten op weg naar een toekomstbestendige landbouw in 2030: de boer heeft in 2030 een stevige positie in de keten, grond is dan goed toegankelijk voor boeren die verduurzamen, er zijn dan financieringsmodellen waarmee de omslag kan worden gefinancierd, de kennis- en onderzoekswereld sluit in 2030 volledig aan op de behoefte van boeren die verduurzamen en de wet- en regelgeving is dan inspirerend in plaats van frustrerend.


Kwartiermaker
Willem Lageweg – willem@transitiecoalitievoedsel.nl

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel