Skip to main content

Belonen en Beprijzen

BELONEN & BEPRIJZEN

Urgentie
Het huidige landbouw- voedselsysteem leidt tot steeds hogere verborgen maatschappelijke kosten. Denk aan milieu- en klimaatschade, aan schade aan de gezondheid van mens en dier en aan onderbetaling van boeren en andere deelnemers in de voedselketen. Deze kosten worden niet meegenomen in de marktprijs van het product.

Wat doet TcV?
De Transitiecoalitie maakt zich sterk voor het zichtbaar maken en internaliseren van deze kosten. Wij ondersteunen marktinitiatieven van onze leden op dit terrein, brengen deze samen waar dat tot synergie leidt en zetten projecten op waarmee we in samenwerking met overheden en marktpartijen de introductie van truecost/trueprice in de voedselsector versnellen.

Contactgegevens
Kwartiermaker Jan Paul van Soest –  janpaul@transitiecoalitievoedsel.nl
Programmamanager Tom Kools – tom@transitiecoalitievoedsel.nl

Projecten
Op dit moment is Transitiecoalitie Voedsel betrokken bij drie projecten op het gebied van dit thema.

Echte & eerlijke prijs
Deze publiek private samenwerking (PPS) is een initiatief van Stichting Bionext, True Price en Wageningen Economic Research. De Transitiecoalitie Voedsel speelt een trekkende rol in de Klankbordgroep bestaande uit een brede groep van organisaties uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, die adviseert over de aanpak en uitvoering om te komen tot een goed eindresultaat dat ook toegepast kan worden in de praktijk. Ook legt de Transitiecoalitie Voedsel verbindingen met andere op true pricing gerichte projecten en initiatieven, zoals het project ‘True Price en True Cost in Food & Agri’.

In het onderzoeksproject Echte & Eerlijke Prijs werken brancheorganisaties, bedrijven, banken en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van een duidelijke, breed gedragen methodiek voor de berekening van de echte en eerlijke prijs die publiek beschikbaar is en door iedereen gebruikt kan worden.

True Price en True Cost in Food & Agri
De Transitiecoalitie Voedsel en haar samenwerkingspartners True Price, EY, Soil & More en Wageningen Economic Research hebben van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidie toegekend gekregen voor het project ‘True Price en True Cost in Food & Agri’. Doel van dit project is het inzichtelijk maken en berekenen van de juiste prijzen van tomaten, een zuivelproduct en aardappelen. Bekeken wordt hoe de lessen die hieruit te halen zijn ook elders kunnen worden toegepast.

Meerjarenprogramma True Cost True Price
De Transitiecoalitie Voedsel heeft een voorstel gedaan voor een langjarig programma om breder te leren hoe true prices het beste kunnen worden berekend, en hoe de inzichten het beste kunnen worden toegepast. In dit meerjarenprogramma kunnen projecten van de Transitiecoalitie een rol spelen, maar vooral ook andere true price-projecten door en met andere partijen, zoals het project ‘Echte en eerlijke prijs voor duurzame producten’ van BioNext en ‘True Cost Accounting voor het MKB in de koffiesector’ dat bij MVO-Nederland is gestart. Er zijn diverse andere initiatieven die in programmaverband kunnen samenwerken. Doel van het programma is onderling te leren en kennis en ideeën uit te wisselen, en nieuwe projecten te starten als er witte vlekken in de kennis zijn.