Skip to main content

Jouw visie op ‘Bodem en water sturend

De Transitiecoalitie Voedsel wil het thema ‘Bodem en water sturend’ verder uitdiepen en doorontwikkelen. Daarbij is jouw inbreng gewenst, zodat we onze inspanningen kunnen richten op de aspecten die het meeste perspectief bieden en als eerste dienen te worden geadresseerd. Jij helpt ons door de onderstaande vragen te beantwoorden. Dit kost hooguit enkele minuten. Alvast hartelijk dank voor het meedoen!

JOUW BELEIDSTHEMA'S

Geef aan in hoeverre een thema voor jou en/of jullie organisatie een hoge of lage
prioriteit heeft. 1 = laag | 5 = hoog
1. De gevolgen van ‘bodem en water sturend’ voor de grondmarkt en de prijzen van landbouwgrond.(Vereist)

2. De effecten van ‘bodem en water sturend’ op het verdienmodel van boeren.(Vereist)

3. De rol- en taakverdeling tussen rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten bij een beleid dat uitgaat van ‘bodem en water sturend’.(Vereist)

GEBIEDSPROCESSEN

Geef aan in hoeverre een thema voor jou een hoge of lage prioriteit heeft. 1 = laag | 5 = hoog
4. De wijze waarop alle betrokkenen (boeren, ondernemers, bewoners, natuurbeschermers, enz) bij gebiedsplannen worden betrokken.(Vereist)

5. Methoden om per gebied doelen, indicatoren en routekaarten vast te stellen, die alle betrokken partijen houvast geven voor hun plannen.(Vereist)

6. Sterk vernieuwende concepten en aanpakken die bijdragen aan systeemverandering Het delen van kennis en ervaringen die in gebiedsprocessen worden opgedaan.(Vereist)

7. Het terugkoppelen van praktijkervaringen naar overheden en beleidsbeslissers.(Vereist)

8. Het toepassen van het principe dat enerzijds duurzaamheid wordt beloond en anderzijds ‘de vervuiler betaalt’.Het terugkoppelen van praktijkervaringen naar overheden en beleidsbeslissers.(Vereist)

JOUW MENING

Geef aan in hoeverre jij het eens bent met onderstaande stellingen | ja / nee / geen mening
9. Bodem en water worden de gamechanger in de landbouwtransitie.(Vereist)10. Het beleid van verduurzaming op basis van marktwerking in agro-ketens is failliet.(Vereist)11. De juiste normen voor bodem- en waterkwaliteit en de handhaving daarvan maken het grootste deel van de huidige maatregelen overbodig waardoor de regeldruk enorm omlaag kan.(Vereist)12. Het nieuwe kabinet zal ‘bodem en water sturend’ tot uitgangspunt van beleid maken.(Vereist)13. Gebiedsprocessen maken het mogelijk om de invloed van het agri-grootkapitaal te verkleinen.(Vereist)14. Het is een illusie om te denken dat gebiedsprocessen leiden tot de realisatie van lange termijn doelen zoals een gezonde bodem en schoon water.(Vereist)ALGEMEEN

Hartelijk dank voor het invullen.

Heb je opmerkingen/vragen of wil je met ons over dit onderwerp in gesprek?? Stuur een mail naar Arja Kapitein via arja@transitiecoalitievoedsel.nl

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel