Skip to main content

Gezond voedsel van een gezonde bodem


Urgentie

Een gezonde bodem heeft een belangrijke invloed op de gewassen die er groeien en is van groot belang voor een gezond landbouw- en voedselsysteem. De relatie tussen een gezonde bodem, gezonde gewassen en gezonde mensen is echter nog een zoektocht. Samen met het Louis Bolk Instituut is de Transitiecoalitie Voedsel een vervolgonderzoek begonnen. Het ministerie van LNV, de belangrijkste financier naast Triodos Foundation en IONA, vraagt zich af of deze drieslag aanknopingspunten geeft om gezondheid als driver voor de transitie naar een duurzaam landbouwsysteem in te zetten. Het onderzoek bouwt voort op een eerdere verkennende studie.

Missie: brede maatschappelijke winst

Door het concept bodemgezondheid vanuit verschillende invalshoeken te analyseren kan de agrarische sector met nieuwe kennis gerichter én effectiever werken aan een gezonde, duurzame voedselvoorziening die afgestemd is op verwachtingen van consumenten. In dit project werken we samen met de hele agrarische keten.

Wat doet TcV?

In het project Boer, bodem en gezondheid doen we samen met het Louis Bolk instituut onderzoek naar waarden en drijfveren voor telen op gezonde bodems. Wat zijn gezonde bodems en gewassen, hoe meet je dit en hoe waarderen consumenten de gezondheid van bodems als het gaat om hun eigen voeding? Ook kijken we wat agrarisch ondernemers drijft om over te stappen naar regeneratieve, biologische, natuurinclusieve of kringlooplandbouw gericht op een vitale, gezonde bodem. Hoe zien zij het aspect ‘gezondheid voor de mens’? Wat zou ervoor kunnen zorgen dat meer agrariërs de overstap gaan maken? Ons brede netwerk onder de (donker) groene boeren en boeren die actief met hun bodem bezig zijn komt hierbij tot zijn waarde. Nieuw voor TcV maar wel van zeer groot belang is de aanvulling met een groot consumentenonderzoek naar aangrijpingspunten voor het vermarkten van producten van gezonde bodem. Naar verwachting in het 2e kwartaal gereed. Voor dit onderzoek gaan we te raden bij een brede groep experts op het gebied van bodems, teelt, gezondheid, consumentenwetenschappen en voeding, en kijken we wat er internationaal al ontwikkeld is.

Meer weten?

Neem contact op met Zsuzsan Proos – zsuzsan@transitiecoalitievoedsel.nl

Samenwerkingspartners:

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel