Skip to main content
Nieuws

Transitiecoalitie volop in actie voor de boeren

Geschreven door 23 oktober 2019oktober 21st, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

In alle hectiek rond de boeren speelt de Transitiecoalitie Voedsel een geheel eigen rol. Als club van transitiedoeners en –denkers werken wij aan integrale en structurele oplossingen voor het vastgelopen landbouw- en voedselsysteem. In deze fase richten we ons op de volgende prioriteiten.

  • Onder de naam Boerenwijsheid bundelen we de krachten van vernieuwende boerennetwerken om kennisdeling te bevorderen, vanuit de praktijk onderzoek op te zetten en belemmerende wet- en regelgeving te bestrijden. In coproductie en onder aansturing van vernieuwende boerenorganisaties als Federatie Agro-ecologische Boeren, Netwerk Natuurinclusieve Landbouw en Vereniging Biologisch Dynamische Landbouw komen we in januari met een concreet uitgewerkt plan op dit terrein
  • We maken ons via meerdere projecten en interventies sterk voor de echte en eerlijke prijs voor het boerenproduct waarmee boeren die verduurzamen een beter inkomen kunnen verdienen.
  • We hebben vergaande voorstellen ontwikkeld om het nationale kennis- en innovatiebeleid om te buigen naar een aanpak waarin integraal en praktijkgericht wordt gewerkt aan oplossingen die bijdragen aan meervoudige waardecreatie (4 returns). De huidige aanpak en budgetten zijn nu vooral gericht op technologische oplossingen met een focus op korte termijn terugverdientijden die zich niet verdragen met de lange termijn omslag waar de agrarische sector voor staat.
  • We nemen actief deel aan het debat over de omslag naar kringlooplandbouw en het terugdringen van de stikstofuitstoot. We hebben daarvoor al voorstellen naar het ministerie van LNV gestuurd en o.a. via een opiniebijdrage in Trouw suggesties gedaan (zie elders in deze nieuwsbrief).

Daarnaast werken we mee aan het meerjarenprogramma bodem met als doel om alle landbouwgrond in 2030 duurzaam te beheren. Via de werkgroep eigentijds eigendom grond worden voorstellen voorbereid om de toegang voor boeren tot grond te vergemakkelijken. En de Taskforce Korte Ketens, inmiddels verzelfstandigd in een eigen stichting, werkt aan meer kansen voor boeren via het ontwikkelen en versterken van afzetkanalen dichtbij de boerderij. Al deze projecten en interventies zijn erop gericht om de kanteling van het huidige landbouw- en voedselmodel te versnellen.